Przetargi

CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO NIWA W KOŁOBRZEGU
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT:

NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PLANOWANIA ZABIEGÓW I WYKONYWANIA ZABIEGÓW Z UŻYCIEM
RADIALNYCH FAL UDERZENIOWYCH W LATACH 2021-2022

- w formie umowy cywilno-prawnej


Warunkiem udziału w postępowaniu jest przesłanie pisemnej oferty na adres
j.czerepinski@niwa.info.pl .
Oferta powinna być sporządzona na formularzu udostępnionym na stronie internetowej
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA www.niwa.info.pl. Do oferty muszą być
załączone dokumenty potwierdzające aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
(kserokopie dyplomów) – szczegóły dotyczące zawartości oferty wskazane zostały w § 4
Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie
zdrowotne w zakresie planowania zabiegów i wykonywania zabiegów z użyciem radialnych
fal uderzeniowych, który został opublikowany na stronie Centrum Rehabilitacji Rolników
KRUS NIWA www.niwa.info.pl.


Składanie ofert do dnia 13.11. 2020 r. do godz. 12.00


Zakres czynności :
Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z zakresu :
- Radialnych Fal Uderzeniowych
- Planowania zabiegów przy użyciu programu SOHIS


Świadczenia zdrowotne udzielane będą przy wykorzystaniu pomieszczeń, aparatury,
materiałów i sprzętu medycznego oraz środków transportu i łączności Udzielającego
zamówienia.


Szczegółowych informacji odnośnie świadczenia usług udziela :
- z-ca kierownika działu medycznego mgr Janusz Czerepiński telefon :
094 355 20 32, 509 896 099

Pobierz regulamin

Pobierz wzór oferty