COVID-19

 

 

„W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.03.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uprzejmie informuję, że procedury przyjmowania gości na pobyty w Centrum  uległy zmianie.

Dlatego też, obowiązek posiadania pełnego szczepienia lub negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 przez osoby przyjeżdżające na pobyt do CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu został zniesiony  (certyfikat  pełnego  zaszczepienia  oraz  negatywny test na obecność SARS-CoV-2 nie jest wymagany).

Do Centrum może zostać przyjęta wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Warunkiem przyjęcia jest wydolność krążeniowo-oddechowa i zdolność do samoobsługi pacjenta. Ponadto nie może zostać przyjęta osoba  będąca w  samoizolacji 7-dniowej spowodowanej infekcją COVID-19, a nałożonej przez lekarza POZ w rejonie zamieszkania. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby zakaźnej pacjent nie zostanie przyjęty do Centrum bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów przyjazdu.

Centrum zastrzega sobie prawo do: wprowadzania zmian w procedurach przyjmowania gości oraz organizacji pobytów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi wydanymi przez Radę Ministrów,  Ministerstwo Zdrowia, wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zaleceniami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.”